Projekta “Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļa izveide Pļaviņu novadā” aktualitātes

Publicēts: 
02.11.2021 - 09:30

Lai nodrošinātu Pļaviņu apvienībā dzīvojošajām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pieejamu, kvalitatīvu un atbilstošu sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūru, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.9.3.1.1/19/I/030 “Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļa izveide Pļaviņu novadā” ietvaros Lielā ielā 37, Pļaviņās, šī gada 3. augustā apmeklētājiem tika atvērts dienas aprūpes centrs.

Uzsākot darbu projektā un apzinot potenciālos centra apmeklētājus, Pļaviņu apvienībā tika izvērtētas 22 personas: 10 pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem un 12 bērni - 6 ar funkcionāliem traucējumiem un 6 ārpusģimenes aprūpē esošie. Atbilstoši telpu kapacitātei, personāla nodrošinājumam un saskaņā ar apkopoto informāciju dienas aprūpes centrā šobrīd ir paredzētas 10 vietas personām ar garīga rakstura traucējumiem un 10 vietas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Līdz septembra nogalei par pakalpojuma piešķiršanu tika saņemti 4 iesniegumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 6 iesniegumi – pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Centra apmeklētājiem tiek piedāvātas gan attīstošas nodarbības speciālistu vadībā, gan ir iespēja pavadīt brīvo laiku, socializējoties ar citiem centra apmeklētājiem vai apgūstot dzīves prasmes kopā ar centra vadītāju vai audzinātāju. Pirmo darbības mēnešu laikā ikdienā centru apmeklē vidēji 5 pieaugušie un 3 bērni (ārpus izglītības iestāžu nodarbībām).

Projekta ietvaros paredzēts finansējums arī rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanai. Pašlaik ir noslēgti 8 līgumi par rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, un saņemti 9 iesniegumi par šo pakalpojumu piešķiršanu.

Tuvākajā laikā tiks uzsākts darbs arī ar personām, kuras līdz šim dienas aprūpes centrs nevarēja uzņemt, jo tām piešķirts 3. grupas invaliditātes statuss, tāpēc darbam nepieciešams papildu personāls. Šobrīd ir sagatavoti brīvprātīgā darba līgumi 2 personām, kuras jau ir iepazinušās ar darbu centrā un pavisam drīz ir gatavas uzsākt darbu.

 

Aicinām sekot aktuālajai informācijai un uzdot sev interesējošajos jautājumus par dienas centra darbu, rakstot uz e-pastu: ilze.krastina@plavinas.lv.