Ir noslēdzies Starpnovadu sadarbības projekts “Sveiks, kaimiņ!”

Publicēts: 
22.10.2021 - 08:30

Aizkraukles novada pašvaldībā tika noslēgts līgums ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu. 

Projekta mērķis bija stiprināt Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu jaunatnes jomā iesaistīto personu un institūciju kapacitāti, līdzdarbojoties visu novadu jauniešiem un veicinot jauniešu iniciatīvu piedalīties jaunatnes politikas dokumentu izstrādes procesos. 

Projekta īstenošanas laikā, no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 20. oktobrim, tika iesaistīti 22 jaunatnes jomas pārstāvji no sešām pašvaldībām, tai skaitā jaunatnes lietu speciālisti, sociālie darbinieki ģimenēm ar bērniem, karjeras konsultanti, u.c. speciālisti, kas ikdienā dažādās jomās strādā darbu ar jauniešiem. Tā pat tika iesaistīti vairāk kā 70 jaunieši no Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadiem, kuri diskusiju laikā izteica savu viedokli par šī brīža darbu ar jauniešiem savos novados, izteica savu redzējumu par jomas attīstīšanas iespējām, devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Gulbenes novadu, kā arī aktīvi darbojās, lai projekta noslēgumā iegūtu “Jaunatnes gada balvu 2021”.

Projekta laikā paveiktais:

1) tika īstenots Starponovadu sadarbības veicināšanas pasākums “Sveiks, kaimiņ!”, kura ietvaros sadarbības novadu jaunieši satikās, veidojot vienotu instrumentu gan jauniešu, gan jaunatnes jomā iesaistīto institūciju darba veicināšanai un nolikuma “Motivācijas un līdzdalības veicināšana starpnovadu un starpinstitucionālā līmenī jaunatnes jomā” izstrādei un pilotēšanai projekta īstenošanas laikā, kurš tika prezentēts novadu vadītājiem;

2) tika veikta jaunatnes jomas SVID analīze Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novados, apkopojot priekšlikumus  jaunatnes jomas situācijas uzlabošanai, kapacitātes un resursu optimizēšanai, jaunu sadarbības iespēju izveidei;

3) tika īstenots iedvesmas - pieredzes apmaiņas brauciens uz Gulbenes novadu;

4) 22 jaunatnes jomā iesaistītās personas piedalījās apmācībās un citās projekta aktivitātēs, tādējādi nostiprinot esošās un iegūstot jaunas zināšanas, paaugstinot savas kompetences darbā ar jauniešiem un iegūstot profesionālās pilnveides apliecinošu dokumentu par apgūtu neformālās izglītības programmu “Komunikācija, saskarsme, emociju loma saskarsmes procesā, veiksmīgas sadarbības pamatprincipi”;

5) Aizkraukles novadā tika organizētas sešas svinīgas balvu pasniegšanas ceremonijas, godinot 21 “Jaunatnes gada balvas 2021” un trīs Atzinības rakstu ieguvējus, tādējādi novērtējot jauniešu iniciatīvu un mērķtiecību, neatlaidību un spītību, individuālos talantus un spēju mainīt vidi un notikumus sev apkārt.

Projekta īstenošanas laikā tika ielikts vērā ņemams pamats jaunizveidotā Aizkraukles novada jaunatnes jomas stiprināšanā un jaunatnes jomas prestiža celšanā, kā arī vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanā Aizkraukles novada jauniešiem.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros