Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Goda ģimenes karte

Visām daudzbērnu ģimenēm, kurās aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī tām daudzbērnu ģimenēm, kurās kāds no vecākiem ir aizbildnis trīs un vairāk bērniem vecumā līdz 18 gadiem, un visi ir deklarējuši dzīvesvietu Latvijas Republikā - ir tiesības pieteikties Latvijas Goda ģimenes apliecībai (skatīt pielikumā pieejamo informāciju latviešu vai krievu valodā).

Informācija par Goda ģimenes karti - Latviešu valodā

Informācija par Goda ģimenes karti - Krievu valodā


NOTEIKUMI „Par izmantošanas kārtību un maksu Pļaviņu novada sociālā dienesta pakalpojumu dienas centrā”
7. Pakalpojumus bez maksas var saņemt ģimenes un personas, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes/personas statuss trūcīgas ģimenes, par daļēju samaksu daudzbērnu ģimenes un ģimenes/personas kurām piešķirts maznodrošinātās ģimenes/personas statuss, uzrādot Pļaviņu novada sociālā dienesta izdotu talonu:

  • veļas mazgāšanas pakalpojumus ne vairāk kā četras mazgāšanas reizes mēnesī daudzbērnu ģimenei (ja biežāk, tad maksa par pakalpojumu 1,00 EUR par katru reizi);
  • veļas žāvēšana daudzbērnu ģimenēm - 1,00 EUR par katru reizi (4 reizes mēnesī);
  • dušas daudzbērnu ģimenēm un ģimenes/personām, kurām piešķirts maznodrošinātās ģimenes/personas statuss 0,70 EUR vienai personai – 2 reizes mēnesī vienai personai.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR PĻAVIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM UN TO PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU
VI Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai 
16. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni, ja tās ienākumi uz personu vai ģimenes locekļi nepārsniedz 75% no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī, un bērni mācās Pļaviņu novada izglītības iestādēs.
16.1. skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei EUR 43,00 katram pamatskolas skolēnam, ko izmaksā vienu reizi gadā no 1.jūlija – 30. septembrim vai izsniedz dāvanu karti EUR 43,00 vērtībā katram skolēnam; 
16.2. skolēnu ēdināšanas (pusdienu apmaksai skolā) izdevumu segšanai Pļaviņu novada izglītības iestādēs divas reizes gadā – uz pirmo un otro mācību semestri, iemaksājot pakalpojuma sniedzēja kontā; 
16.3. bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē EUR 22,00 mēnesī par katru bērnu ne vairāk kā deviņus mēnešus gadā.
16.4. Atsevišķu situāciju risināšanai bērnu pamatvajadzību nodrošināšanai gadā līdz EUR 43,00 ja ģimenes ienākumi nepārsniedz 50% no minimālās algas.
16.5. pabalsts mūzikas vai mākslas skolas apmaksai, ja ģimenes ienākumi uz personu vai ģimenes locekļi nepārsniedz 75% no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī). Pabalsts apmērs sastāda 50% no mēneša maksas izglītības iestādē mācību gada laikā iesniedzot apliecinošu dokumentu (skolas izziņu), pabalstu iemaksājot izglītības iestādes kontā par katru semestri.
VII Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai 
17. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu stacionārās ārstēšanas un vienreizēju ārstniecisko manipulāciju izdevumu kompensēšanai 30% no samaksas, bet ne vairāk kā 50% no attiecīgā gada 1.janvāra spēkā esošās minimālās darba algas valstī. 
17.1. stacionārās ārstēšanas izdevumu kompensēšanai 30% no samaksas, bet ne vairāk kā 50% no minimālās algas gadā; 
181. Recepšu medikamentu, kuri nav kompensējami no valsts līdzekļiem, iegādei līdz EUR 43,00 gadā, ja ienākumi uz personu vai ģimenes locekļi nepārsniedz 75% no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī. Iesniedzot receptes (par pēdējiem trim mēnešiem) kopiju ar čeku un apstiprinājumu par medikamentu iegādi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI "Par pašvaldības pabalstiem neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus"
11. Pabalsts bērnu svētkos „Esi gaidīts, mazais Pļaviņu novadniek!”: 
11.1. Pabalsts tiek piešķirts bērniem, kuri dzimuši iepriekšējā gadā un, kuru deklarētā dzīvesvieta ir reģistrēta Pļaviņu novadā. 
11.2. Pabalsta apmērs ir EUR 22.00, kuru pasniedz mantiskā veidā pasākuma „Esi gaidīts, mazais Pļaviņu novadniek!” norises laikā, kurš tiek organizēta vienu reizi gadā Mātes dienā vai citā novada domes noteiktā laikā.
13. Transporta pabalsts: 
13.1 Tiesības saņemt pabalstu ceļa izdevumu segšanai ir Pļaviņu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem (vecākiem), kuri pavada bērnu uz/no Pļaviņu novada pirmskolas izglītības iestādi. 
13.2. Pabalsta apmērs līdz EUR 20,00 mēnesī. 
13.3. Pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts pamatojoties uz pirmskolas izglītības iestādes iesniegto apmeklējumu sarakstu un vecāku piestādītām braukšanas biļetēm, kuras iesniedz Sociālajā dienestā par iepriekšējo mēnesi līdz nākošā mēneša 10. datumam.
15. Pabalsts mācību gada uzsākšanai: 
15.1.Pabalsts uzsākot mācības Pļaviņu novada izglītības iestādes 1.klasē – EUR 70,00 un 10.klasē – EUR 140. 
15.2. Pabalstu pieprasa viens no vecākiem vai likumīgais aizbildnis mācību gadu uzsākot (no kārtējā gada 1.septembra līdz 30. septembrim), iesniedzot izglītības iestādē rakstisku iesniegumu, kuru saskaņo ar Sociālo dienestu. 
15.3. Pabalstu pārskaita iesniegumā norādītajā bankas kontā vai izmaksā Pļaviņu novada pašvaldības kasēs.
12. Pabalsts Ziemassvētkos: 
12.1. pabalsts EUR 5.00 Ziemassvētkos tiek pasniegts šādām iedzīvotāju grupām, kuras deklarējušas dzīvesvietu un dzīvo Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā: 
12.2. pirmskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē izglītība iestādes; 
12.5. bērniem, kas ievietoti ilglaicīgas aprūpes iestādēs; 
12.6. pabalsts ir mantiskā veidā: pārtikas preces tiek pasūtītas un paciņas sagatavotas. 
12.7. Paciņas bērniem saņem Ziemassvētku pasākuma laikā vai Sociālajā dienestā līdz kārtējā gada 31. janvārim.